Թափուր աշխատատեղեր

Դարձե´ք մեր թիմի անդամ եւ գտե´ք Ձեր երազանքի աշխատանքը

ԱՐԵԳԱԿ-ի ամենաարժեքավոր ակտիվը նրա աշխատուժն է: “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն իր աշխատողների համար տրամադրում է բժշկական ապահովագրություն, հատուկ պայմաններով վարկավորման հնարավորություն, ինչպես նաև մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորություն և իհարկե, մրցունակ փոխհատուցման համակարգ:

ՓՆՏՐԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
Պաշտոն
Քաղաք
ՓՆՏՐԵԼ ՉԵՂԱՐԿԵԼ

Մենք ունենք 5 թափուր աշխատատեղ

 • Աբովյանի մասնաճյուղի վարկային գործակալ Մինչև 2022-08-18
  • Մասնագիտությունը
  • Քաղաք
   ք․ Աբովյան
  • Փորձը
   ցանկալի է
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
  • գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
  • կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
  • կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
  • աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
  • աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
  • ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
  • իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

   

  • բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
  • նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Հաշվապահ Ապարանի մասնաճյուղում Մինչև 2022-08-21
  • Մասնագիտությունը
  • Քաղաք
   ք․ Ապարան
  • Փորձը
   1- 2 տարվա
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • ՀՀ oրենսդրության պահանջներին համապատասխան մասնաճյուղում իրականացնել սկզբնական հաշվառման փաստաթղթավորումը,
  • սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի հիման վրա իրականացնել տնտեսական գործարքների թղթային և էլեկտրոնային հաշվապահական ձևակերպումները,
  • ճշգրիտ և ժամանակին կազմել/ներկայացնել հաշվապահական, ֆինանսական և հարկային անհրաժեշտ հաշվետվությունները,
  • ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն ներկայացնել ֆինանսական, գործառնական և այլ հաշվետվությունները,
  • մասնաճյուղի կողմից իրականացնել կանխիկ գործառնությունները,
  • մասնաճյուղի կողմից իրականացնել բանկային գործառնությունները,
  • վարել հիմնական միջոցների և պաշարների հաշվապահական հաշվառումը,
  • պահպանել մասնագիտական վարքագծի կանոնները:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պարագայում 1-2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ (համապատասխան աշխատանքային փորձը հաշվապահության, աուդիտի, տնտեսագիտության բնագավառներում, ինչպես նաև ֆինանսաբանկային համակարգում կարող է դիտվել, որպես առավելություն),
  • բարձրագույն ոչ մասնագիտական կրթության պարագայում 2-3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ (համապատասխան աշխատանքային փորձը  ֆինանսաբանկային համակարգում կարող է դիտվել, որպես առավելություն),
  • կանխիկ դրամի հետ աշխատելու փորձ և հմտություններ, դրամն արագ և անսխալ հաշվելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու հմտություններ,
  • սեղմ ժամկետներում և ծանրաբեռնված աշխատելու ունակություն,
  • թիմային և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն:
  •  

   Գիտելիքներ հետևյալ ոլորտներում`

  • վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  • հարկային օրենսդրության ընդհանուր իմացություն,
  • համակարգչային Excel և Word ծրագրերի խորացված իմացություն, ՀԾ Բանկ 4.0 ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  • ինտերնետի հետ աշխատելու բավարար գիտելիքներ,
  • Կենտրոնական Բանկի կողմից տրված  մասնագիտական որակավորման վկայականի առկայությունը ցանկալի է:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Վարկային գործակալ Աշտարակի մասնաճյուղում Մինչև 2022-08-23
  • Մասնագիտությունը
   ցանկացած
  • Քաղաք
   ք.Աշտարակ
  • Փորձը
   ցանկալի է
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
  • գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
  • կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
  • կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
  • աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
  • աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
  • ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
  • իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
  • նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Սյունիքի մարզային միավորի Խնդրահարույց վարկեր հավաքագրող մասնագետ Մինչև 2022-08-21
  • Մասնագիտությունը
   ցանկալի է տնտեսագիտություն կամ իրավագիտություն
  • Քաղաք
   ք.Գորիս
  • Փորձը
   առնվազն 2 տարվա
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Ապահովել  Սյունիքի մարզի Գորիս, Սիսիան մասնաճյուղերի իրավական գործունեության իրականացումը` համակարգելով աշխատանքները կապված դատական և կատարողական գործընթացների հետ, ներառյալ իրավունքի վերականգնումը և գրավի իրացումը, 
  • հաճախորդների հետ փոխհարաբերություններում կիրառել արդյունավետ եւ հետևողական հավաքագրման ռազմավարություն՝ հաշվի առնելով դեպքերի առանձնահատկությունները, 
  • իրականացնել հանդիպումներ հաճախորդների հետ և ընդունել համապատասխան որոշումներ գործընթացների հետագա վատթարացումը կանխելու նպատակով, 
  • կազմել հայցադիմումներ, վճարման կարգադրություններ, միջնորդություններ և անհրաժեշտ այլ գրություններ՝ ապահովելով դրանց մուտքագրումը հասցեատեր կազմակերպություններ, 
  • վերահսկել մասնաճյուղի և ներկայացուցչության կողմից դատական մարմիններին և ՀՀ ԱՆ ՀԿԱԾ ծառայության ներկայացված հայցերի, դիմումների, միջնորդությունների կատարման ժամկետները, ինչպես նաև հետևել դատական և գործադիր մարմինների կողմից դրանց կատարման բնականոն ընթացքին, 
  • համակարգել մասնաճյուղի և ներկայացուցչության իրավական փաստաթղթաշրջանառությունը, այդ թվում` իրականացնել դրանց վերաբերյալ գործավարությունն ու սահմանված կարգով պահպանումը, 
  • կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավման և բացահայտված թերությունների վերացման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման նպատակով իրականացնել բողոքների և դատական գործերի ուսումնասիրություն, արդյունքների հետազոտում, վերլուծություն և ընդհանրացում: 
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Բարձրագույն կրթություն, (ցանկալի է տնտեսագիտական կամ իրավաբանական), 
  • առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 
   Գիտելիքներ հետևյալ ոլորտներում` 
  • գործադիր և դատական մարմինների, ինչպես նաև ՀԿԱԾ-ի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի խորացված իմացություն,
  • վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի խորացված իմացություն: 
   Անհրաժեշտ հմտություններ 
  • համակարգչով աշխատելու (MS Excel և MS Word ծրագրեր) հմտություններ, 
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու հմտություններ, 
  • ծանրաբեռնված և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն, 
  • թիմային և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Վարկային գործառնությունների մասնագետ Մինչև 2022-08-26
  • Մասնագիտությունը
  • Քաղաք
   ք.Երևան
  • Փորձը
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Սպասարկել գլխամասային գրասենյակի վարկային պորտֆելը,
  • Ապահովել Ընկերության ներքին իրավական ակտերի և ՀԾ բանկ մուտքագրված վարկատեսակների համապատասխանությունը,
  • Իրականացնել տվյալների փոխանցում ԱՔՌԱ և ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր,  գրանցել ու կոորդինացնել մասնաճյուղերի հետ ԱՔՌԱ և ՀՀ ԿԲ տվյալների փոփոխությունները,
  • Աջակցել ՀԾ բանկ օգտագործողներին, ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր և ԱՔՌԱ հարցումների իրականացման գործընթացին:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն,
  • Աշխատանքի առաջնահերթությունը գնահատելու,  ինչպես նաև վերջնաժամկետները պահպանելու կարողություն,
  • Ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • Կազմակերպչական ձիրք և հաղորդակցվելու կարողություններ,
  • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office, Armsoft`ցանկալի է),
  • Հայերեն լեզվի  գերազանց իմացություն:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին