ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

ԱՐԵԳԱԿ-ի գործունեությունն ու մատուցվող ծառայությունները կարգավորող հիմնական օրենքներն ու ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերն են՝

Օրենքներ և նորմատիվ իրավական ակտեր

 • ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք:
 • Վարկային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք:
 • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք:
 • Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենք:
 • Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենք:
 • Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք:
 • Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները կանոնակարգ 13-ը:
 • Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները՚ կանոնակարգ 14-ը:
 • Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը՚ կանոնակարգ 15-ը:
 • Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը կանոնակարգ 8/03:
 • Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները կանոնակարգ 8/05:
 • ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը:

 

Վերոնշյալ նորմատիվ ակտերը կարող եք գտնել www.laws.am և www.parliament.am կայքերում:

 

 

ՆԵրբեռնել վարկային կազմակերպության լիցենզիան։

Ներբեռնել վարկային կազմակերպության գրանցման վկայականը:

Ներբեռնել վարկային կազմակերպության կանոնադրությունը:

Ներբեռնել վարկային կազմակերպության գործարար վարվելակերպի կանոնները: